TOYO RAPID RAILWAY

Kita-Narashino Sta. Fare Chart

  Ticket IC Card Commuter Ticket Student Transport Ticket
1 month 3 months 6 months 1 month 3 months 6 months
Nishi-Funabashi 440 432 18,040 51,420 97,420 9,020 25,710 48,710
Higashi-Kaijin 360 360 14,960 42,640 80,790 7,480 21,320 40,400
Hasama 210 206 8,800 25,080 47,520 4,410 12,570 23,820
Kita-Narashino This Station
Funabashi-Nichidaimae 210 206 8,800 25,080 47,520 4,410 12,570 23,820
Yachiyo-Midorigaoka 210 206 8,800 25,080 47,520 4,410 12,570 23,820
Yachiyo-Chuo 360 360 14,960 42,640 80,790 7,480 21,320 40,400
Murakami 440 432 18,040 51,420 97,420 9,020 25,710 48,710
Toyo-Katsutadai 440 432 18,040 51,420 97,420 9,020 25,710 48,710